Pühapäev, 4. veebruar 2018

AMEERIKA NÜÜDISAEGNE KONSERVATISM EESTI KONTEKSTIS - Kenno PõltsamFoto: Kenno Põltsam


Ameerika nüüdisaegne konservatism Eesti kontekstis
Poliitikateoreetik ja kirjanik Russell Kirk avaldas 1953. aastal raamatu The Conservative Mind (“Konservatiivne mõte”). Kirk oli oma kirjutistes esimene tuntud mõtleja, kes määratles Ameerika nüüdisaegse konservatismi. Rusell Kirki sõnul seisab Ameerika nüüdisaegne konservatism kolmel sambal – sotsiaalne konservatism, majanduslik konservatism ja riikliku julgeoleku konservatism. Need suunad ei ole üksteisest välistavad ning paljud poliitikud ja mõtlejad järgivad kõike kolme.
Millised võiksid olla need kolm sammast tänapäeva Eestis? Panin kirja mõned olulised ettepanekud, kuidas Eesti elu paremaks muuta. Need punktid on kogutud ning pole minu välja mõeldud.
Sotsiaalsete konservatiivide prioriteetide hulgas on usu- ja perekonnaküsimused. Paljud neist eitavad abordi- ja homoõigusi ning pooldavad hariduses ja kultuuris traditsioonilisi väärtusi ja traditsioonilist peremudelit. Sotsiaalne konservatism Eestis
1)      Defineerida põhiseaduses abielu ühe mehe ja ühe naise liiduna. Praegune, ilma rakendusaktideta kooseluseadus tuleb tühistada. Reguleerida eriseadusega ülejäänud koos- ja ühiseluviisid? – pigem mitte.
2)   Karmistame abordiseadust nõnda, et abordi jaoks saavad loa vägistamisohvrid ning need kellele lapse sünnitamine on eluohtlik. Teise variandina saab abordiseadust karmistada nõnda, et sünnitust saaks katkestada, kui see on kestnud vähem kui 6 nädalat.
3)   Sotsiaaltoetused ja pensionid peavad käima läbi riigile kuuluva krediidiasutuse. Luua kohustuslik tervisekindlustussüsteem, kus iga inimene valib endale ise kindlustusfirma ja paketi. Riigi roll on hoolitseda, et kindlustusfirmad täidaksid oma kohustused mõistliku hinna eest ja tagada, et patsient saab kiire ja kvaliteetse ravi.
4)   Parandada lapsehoolduspuhkusel olevate vanemate sotsiaaltagatiste süsteemi ja võimaliku töö- ja pereelu ülalpidamiseks. Kehtestada regressiivne astmeline tulumaks lastega peredele: iga kasvatava lapse pealt vähendatakse vanemate tulumaksu.
5)   Tõsta haridussüsteemi rolli tervisekasvatuse edendamisel ning uimastite, alkoholi ja tubaka tarbimist ärahoidvas ennetavas kasvatustöös.
Majanduslike konservatiivide jõud on suunatud poliitikale, mis toetaks majanduskasvu erasektori algatuste ja piiratud valitsemisega. Konservatiivide eesmärgid on maksude alandamine, majanduskasvu ja investeeringuid soodustav maksupoliitika, majanduse reguleerimise vähendamine, vabakaubandus, riigi kulutuste kasvu peatamine või vähemalt aeglustamine.
1)      Toetada maksude, sealhulgas kaudsete maksude alandamist ja uue väärtuse loomist jõukuse kasvu, teenimise, säästmise ja investeerimise kaudu. Pooldada proportsionaalset tulumaksu. Pooldada süsteemi, milles toiduained, lastekaubad, meditsiini- ja kultuurivaldkond oleks väiksema käibemaksumääraga kui luksuskaubad.
2)      Maksupoliitikas on vajalik kohaldada teadus- ja arendusinvesteeringuid, keskkonnasäästlikust ja innovatsiooni soodustavaid meetmeid. Vabastada maksudest tööandja investeeringud, mida ta panustab oma töötaja tervisesse ja haridusse.
3)      Soosida tuleb mahepõllumajandust. Keelustada geneetiliselt muundatud organismide (GMO) kasvatamine ja sissevedu ning neid sisaldavate toiduainete ja loomasöötade import. Taastada Eesti maine kalandus- ja mereriigina, toetada rannakalapüüki.
4)      Töötada välja ja rakendada ökoloogiline maksureform, mille käigus maksustada täiendavalt taastumatute loodusvarade kasutamine, taastuvate loodusvarade liigkasutamine, s.h metsa raie!
5)      Taastada ettevõtete tulu õiglane maksustamine. Võtta kontrolli alla ja maksustada Eestist väljaviidav kasum, seda selgelt ja tõhusalt. Piir tuleb panna väliskapitali omavolile Eesti rahva heaolu arvelt.
6)   Tõsta seadusliku seksuaalsuhte piirmäär taas 16. eluaastale. Kui 18-aastane astub suguühtesse noorema kui 14-aastasega või vanem kui 21-aastase isik noorema kui 16-aastasega, siis oleks karistus kuni viis aastat vangistust.
Riikliku julgeoleku konservatiivid rõhutavad tugevat riigikaitset ja Eesti jõulist esindatust NATO-s. Kaitsekulutusi tuleb hoida 2% peal, ent samas tuleb rahalisi vahendeid äärmiselt targalt ja läbimõeldult kasutada.
1)   Reformida avaliku teenistuse seadust, tagamaks läbipaistvama töökorralduse ning taustsüsteemi. Võidelda korruptsiooni, bürokraatia ja avaliku võimu kurikasutamise vastu. Vähendada valitsussektori kulusid ja koosseisu.
2)   Taastada rahvaalgatusõiguse seadus ning presidendi (riigivanema) otsevalimised, luua seaduslik võimalus president oma ametist tagasi kutsuda, Riigikogu valimistel kehtigu Eestis üks valimisringkond. Luua seadus, mis piiraks ajaliselt riigikohtunike ametiaega. Välistada isikute, kes ei valda riigikeelt, kandideerimise Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistel. Valimiskünnise piir jäägu 5% peale.
3)   Riigikaitse õpetuse sisseviimine üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidesse. Toetada Kaitseliidu arengut. Suurendada Kaitseliidu eelarvet ja tehnilist varustust.
4)   Võtta vastu rahvastiku- ja rändestrateegia. Seada kontroll migratsioonile, mitte toreleerida illegaalset sisserännet. Jätkata sisulise integratsioonistrateegia elluviimist.
5)   Arendada välja parlamendi koostöö teadlaskonna, kodanikuühiskonna ja  avalikkusega.
Nüüdisaegsel konservatismil on tugevad patriootilised või rahvuslikud jooned. Konservatiivide hulgas on nii immigratsiooni pooldajaid kui ka vastaseid, kuid pea keegi neist ei poolda multikultuursust. Konservatiivid on vastu riigi kui tähtsaima võimukandja ideele ning toetavad kohalike ja kohalike omavalitsuste ideed.
Kui terminil „ameerika konservatism“ kaotada ära sõna „ameerika“, näib see sobivat Eesti kui rahvusriigi põhimõtetega, see teebki sellest kui ühe unikaalse nähtuse. See on nähtus, mis annab poliitika parempoolsele spektrile rahu, tasakaalu ja inimliku näo. Ma usun, et eestlastel seisab nüüdisaegse konservatismi avastamine alles ees, seda lähema kümnendi jooksul. See saabki olema meie uus Põhjala nael, mis hoiab meid Euroopaga majandussuhetes, ent mis annab meile tagasi iseseisvuse ning rahvusliku jõukuse

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar