neljapäev, 15. veebruar 2018

Maakogu Asutava Kogu pöördumine Eesti rahva poole


Foto: Mati Kose.


Maakogu Asutava Kogu pöördumine Eesti rahva poole
03. veebruaril 2018
Eesti Vabariik 100 vaimus, on 03.02.2018 Raikkülas loodud Asutav Kogu otsustanud kokku kutsuda parteidevälise Eesti Maakogu, mille peamiseks ülesandeks on rahva tahte selge teadvustamine, välja ütlemine ja selle tahte eest kindlameelselt seismine, tuginedes EV Põhiseadusele.

Eestis on täna suurim mure valitsejate võõrandumine oma rahvast – meie poliitilise juhtkonna soovimatus kuulda meie häält ja arvestada sellega küsimuste puhul, mille otsustamiseks rahvas pole valimistel oma mandaati
andnud. Kodanike, haritlaste ja teadlaste hääle järjekindel eiramine lõhestab riiki ja on tekitanud suureneva usalduskriisi. Asutav Kogu tunneb, et riigiaparaat lähtub oma toimetustes mõne kitsa poliit- ja ärigrupeeringu või välise survegrupi huvides tehtavatest otsustest, mitte Eesti
Põhiseadusest.
Meie elukeskkonna ja kogukondade hävitamine on saanud
nähtavaks üle maa ja nüüd on aeg seista meie laste ja lastelaste tuleviku eest.
Eesti Põhiseadus sätestab: „Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas“. Ning et meie riigi ülesandeks on olla: „…pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimise läbi aegade…“. On selge, et kõik see pole kuidagi võimalik, kui meie riiklikud institutsioonid ei suuda või ei taha oma tegemistes arvestada kodumaa looduskeskkonna halvenemisega ja põlisrahva enese tahtega.
Eesti Maakogust saab ühendus taastamaks usaldust ja kaitsmaks meie rahva põhiseaduslikke õigusi ja kohustusi. Maakogu seab eesmärgiks põlisrahvastele omaste, jätkusuutlikkust tagavate väärtuste säilimise.
Maakogule asub keerukates küsimustes oma nõuga toeks haritlastest, teadlastest ja praktikutest loodav priitahtlik Nõukoda.
Olgu Maakogu algatus kingituseks meie vabale riigile tema sajandal sünnipäeval.

reede, 9. veebruar 2018

EESTI ORNITOLOOGIAÜHING - PRESSITEADE.


Foto: Neeme Sihv.

 
Eesti Ornitoloogiaühing
PRESSITEADE
08.02.2018

Algab uue Eesti linnuatlase ettetellimine

Algab uue Eesti haudelinde käsitleva raamatu „Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus“ ettetellimine, mis kestab kuni 15. märtsini. Tegemist on viimase 25 aasta kõige põhjalikuma Eesti haudelinde käsitleva raamatuga. Kuni 15. veebruarini on võimalik linnuatlase väljaandmise toetuseks ka teha annetusi, annetajate nimed trükitakse raamatus ära.

„Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus“ on kauaoodatud teos, mis põhineb aastatel 2003–2009 läbi viidud välitöödel ning on valminud üle 800 linnuhuvilise vabatahtliku töö tulemusena. Uuest värvifotodega Eesti linnuatlasest leiab:
- kirjeldused 229 haudelinnuliigi leviku kohta meil ja maailmas ning ülevaated lindude elupaikade, asustusloo, arvukuse ja ohutegurite kohta Eestis,
- üle 660 kaardi, mis kirjeldavad iga liigi levikumustreid uue (2003–2009) ja vana (1976–1982) atlase koostamise ajal ning kahe atlaseperioodi võrdlust,
- ülevaatlikud „fenoribad“ iga haudeliigi kohaloleku, rände, munapesade ja pesapoegade aja kohta.

Lisaks leiab linnuatlasest mitmeid põhjalikke artikleid, teiste seas:
- kuidas on käinud linnuatlaste koostamine meil ja mujal,
- millised on linnuloenduste ja -seirete eripärad,
- kuidas on haudelinnustik kujunenud Eesti aladel pärast jääaja lõppu,
- milliseid maastikke ja elupaiku kasutavad haudelinnud Eestis täna.

Raamatu „Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus“ maht on 560 lk ja formaat 210x297. Teos on kõvakaanelises köites. Raamatu ettetellimishind on 29 EUR ja see kehtib kuni 15. märtsini. Raamat ilmub märtsi teises pooles.

Mahuka värvifotodega raamatu koostamine ja trükkimine on äärmiselt kulukas ettevõtmine. Taskukohase hinna hoidmiseks kasutab EOÜ selleks nii omavahendeid kui ka aastate jooksul linnuatlasele tehtud sihtannetusi. Linnuatlase väljaandmiseks saab annetusi teha veel kuni 15. veebruarini 2018.
Kõikide hiljemalt 15. veebruaril annetanute nimed trükitakse ära linnuatlases!

Kogu info linnuatlase ettetellimise ja linnuatlasele annetamise kohta leiab EOÜ veebilehelt aadressil https://www.eoy.ee/node/1089.


pühapäev, 4. veebruar 2018

AMEERIKA NÜÜDISAEGNE KONSERVATISM EESTI KONTEKSTIS - Kenno PõltsamFoto: Kenno Põltsam


Ameerika nüüdisaegne konservatism Eesti kontekstis
Poliitikateoreetik ja kirjanik Russell Kirk avaldas 1953. aastal raamatu The Conservative Mind (“Konservatiivne mõte”). Kirk oli oma kirjutistes esimene tuntud mõtleja, kes määratles Ameerika nüüdisaegse konservatismi. Rusell Kirki sõnul seisab Ameerika nüüdisaegne konservatism kolmel sambal – sotsiaalne konservatism, majanduslik konservatism ja riikliku julgeoleku konservatism. Need suunad ei ole üksteisest välistavad ning paljud poliitikud ja mõtlejad järgivad kõike kolme.
Millised võiksid olla need kolm sammast tänapäeva Eestis? Panin kirja mõned olulised ettepanekud, kuidas Eesti elu paremaks muuta. Need punktid on kogutud ning pole minu välja mõeldud.
Sotsiaalsete konservatiivide prioriteetide hulgas on usu- ja perekonnaküsimused. Paljud neist eitavad abordi- ja homoõigusi ning pooldavad hariduses ja kultuuris traditsioonilisi väärtusi ja traditsioonilist peremudelit. Sotsiaalne konservatism Eestis
1)      Defineerida põhiseaduses abielu ühe mehe ja ühe naise liiduna. Praegune, ilma rakendusaktideta kooseluseadus tuleb tühistada. Reguleerida eriseadusega ülejäänud koos- ja ühiseluviisid? – pigem mitte.
2)   Karmistame abordiseadust nõnda, et abordi jaoks saavad loa vägistamisohvrid ning need kellele lapse sünnitamine on eluohtlik. Teise variandina saab abordiseadust karmistada nõnda, et sünnitust saaks katkestada, kui see on kestnud vähem kui 6 nädalat.
3)   Sotsiaaltoetused ja pensionid peavad käima läbi riigile kuuluva krediidiasutuse. Luua kohustuslik tervisekindlustussüsteem, kus iga inimene valib endale ise kindlustusfirma ja paketi. Riigi roll on hoolitseda, et kindlustusfirmad täidaksid oma kohustused mõistliku hinna eest ja tagada, et patsient saab kiire ja kvaliteetse ravi.
4)   Parandada lapsehoolduspuhkusel olevate vanemate sotsiaaltagatiste süsteemi ja võimaliku töö- ja pereelu ülalpidamiseks. Kehtestada regressiivne astmeline tulumaks lastega peredele: iga kasvatava lapse pealt vähendatakse vanemate tulumaksu.
5)   Tõsta haridussüsteemi rolli tervisekasvatuse edendamisel ning uimastite, alkoholi ja tubaka tarbimist ärahoidvas ennetavas kasvatustöös.
Majanduslike konservatiivide jõud on suunatud poliitikale, mis toetaks majanduskasvu erasektori algatuste ja piiratud valitsemisega. Konservatiivide eesmärgid on maksude alandamine, majanduskasvu ja investeeringuid soodustav maksupoliitika, majanduse reguleerimise vähendamine, vabakaubandus, riigi kulutuste kasvu peatamine või vähemalt aeglustamine.
1)      Toetada maksude, sealhulgas kaudsete maksude alandamist ja uue väärtuse loomist jõukuse kasvu, teenimise, säästmise ja investeerimise kaudu. Pooldada proportsionaalset tulumaksu. Pooldada süsteemi, milles toiduained, lastekaubad, meditsiini- ja kultuurivaldkond oleks väiksema käibemaksumääraga kui luksuskaubad.
2)      Maksupoliitikas on vajalik kohaldada teadus- ja arendusinvesteeringuid, keskkonnasäästlikust ja innovatsiooni soodustavaid meetmeid. Vabastada maksudest tööandja investeeringud, mida ta panustab oma töötaja tervisesse ja haridusse.
3)      Soosida tuleb mahepõllumajandust. Keelustada geneetiliselt muundatud organismide (GMO) kasvatamine ja sissevedu ning neid sisaldavate toiduainete ja loomasöötade import. Taastada Eesti maine kalandus- ja mereriigina, toetada rannakalapüüki.
4)      Töötada välja ja rakendada ökoloogiline maksureform, mille käigus maksustada täiendavalt taastumatute loodusvarade kasutamine, taastuvate loodusvarade liigkasutamine, s.h metsa raie!
5)      Taastada ettevõtete tulu õiglane maksustamine. Võtta kontrolli alla ja maksustada Eestist väljaviidav kasum, seda selgelt ja tõhusalt. Piir tuleb panna väliskapitali omavolile Eesti rahva heaolu arvelt.
6)   Tõsta seadusliku seksuaalsuhte piirmäär taas 16. eluaastale. Kui 18-aastane astub suguühtesse noorema kui 14-aastasega või vanem kui 21-aastase isik noorema kui 16-aastasega, siis oleks karistus kuni viis aastat vangistust.
Riikliku julgeoleku konservatiivid rõhutavad tugevat riigikaitset ja Eesti jõulist esindatust NATO-s. Kaitsekulutusi tuleb hoida 2% peal, ent samas tuleb rahalisi vahendeid äärmiselt targalt ja läbimõeldult kasutada.
1)   Reformida avaliku teenistuse seadust, tagamaks läbipaistvama töökorralduse ning taustsüsteemi. Võidelda korruptsiooni, bürokraatia ja avaliku võimu kurikasutamise vastu. Vähendada valitsussektori kulusid ja koosseisu.
2)   Taastada rahvaalgatusõiguse seadus ning presidendi (riigivanema) otsevalimised, luua seaduslik võimalus president oma ametist tagasi kutsuda, Riigikogu valimistel kehtigu Eestis üks valimisringkond. Luua seadus, mis piiraks ajaliselt riigikohtunike ametiaega. Välistada isikute, kes ei valda riigikeelt, kandideerimise Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistel. Valimiskünnise piir jäägu 5% peale.
3)   Riigikaitse õpetuse sisseviimine üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidesse. Toetada Kaitseliidu arengut. Suurendada Kaitseliidu eelarvet ja tehnilist varustust.
4)   Võtta vastu rahvastiku- ja rändestrateegia. Seada kontroll migratsioonile, mitte toreleerida illegaalset sisserännet. Jätkata sisulise integratsioonistrateegia elluviimist.
5)   Arendada välja parlamendi koostöö teadlaskonna, kodanikuühiskonna ja  avalikkusega.
Nüüdisaegsel konservatismil on tugevad patriootilised või rahvuslikud jooned. Konservatiivide hulgas on nii immigratsiooni pooldajaid kui ka vastaseid, kuid pea keegi neist ei poolda multikultuursust. Konservatiivid on vastu riigi kui tähtsaima võimukandja ideele ning toetavad kohalike ja kohalike omavalitsuste ideed.
Kui terminil „ameerika konservatism“ kaotada ära sõna „ameerika“, näib see sobivat Eesti kui rahvusriigi põhimõtetega, see teebki sellest kui ühe unikaalse nähtuse. See on nähtus, mis annab poliitika parempoolsele spektrile rahu, tasakaalu ja inimliku näo. Ma usun, et eestlastel seisab nüüdisaegse konservatismi avastamine alles ees, seda lähema kümnendi jooksul. See saabki olema meie uus Põhjala nael, mis hoiab meid Euroopaga majandussuhetes, ent mis annab meile tagasi iseseisvuse ning rahvusliku jõukuse